ประกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการรับสมัคร

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564


กำหนดการสัมภาษณ์

รอบที่ 1 : 12 มิถุนายน 2564

รอบที่ 2 : 3 กรกฎาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร

วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2564


กำหนดการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ตามรอบการสมัคร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

วันนี้ - 21 มิถุนายน 2564


กำหนดการสัมภาษณ์

24 มิถุนายน 2564


หลักสูตรที่เปิดสอน

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า (เครื่องมือวัดคุม)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (เครื่องมือวัดคุม)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า (ดาวเทียม)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (ดาวเทียม)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า (สมองกลฝังตัว)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (สมองกลฝังตัว)

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

การจัดการธุรกิจดิจิตัล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิตัล

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

ธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัล

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

ดาวน์โหลดแผนการเรียน