MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION
  • banner
  • banner
  • banner

MANAGEMENT AND DIGITAL ENTREPRENEUR

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

  • สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเกิดความรวดเร็วการเข้าถึงลูกค้า
  • ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การสร้าง start up และธุรกิจ SME
  • เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในยุคนี้และอนาคต

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก 10,000 ตลอดหลักสูตร 4 ปี 209,400 บาท

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
แผนการเรียน 4 ปี - 10,000 19,100 209,400
แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา - 10,000 24,900 103,700
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife