MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION
  • banner

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

   บริหารการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นในเข้าใจโครงสร้างของโซ่อุปทาน การบริหารจัดการโซ่อุปทาน การติดตามประเมินผลการทำงานแต่ละองค์ประกอบในโซ่อุปทาน ทำให้สามารถควบคุม ออกแบบ และกำหนดแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดการงานแก่บริษัทที่ดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่พื้นฐานการบริหาร ความเข้าใจระบบโซ่อุปทาน โดยมีลำดับดังนี้
  - พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
  - ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตามความเป็นไปของระบบโซ่อุปทาน
  - ความสามารถด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน

จ่ายครั้งแรก - ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
×