MUT
FACULTY OF
BUSINESS ADMINISTRATION

เกี่ยวกับเรา

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในครั้งแรกคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และในปี พ.ศ. 2539 ได้ขอเปิดสอนในสาขาวิชาเพิ่มเติมคือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต    ปัจจุบันทุกหลักสูตรของคณะได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วทุกหลักสูตร

ทำเนียบคณบดีฯ
รายนามคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
จากอดีตถึงปัจจุบัน

สาสน์จากคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนมานับแต่ปี พ.ศ.2538 โดยยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจัย การได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ทุกระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และการรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา จาก สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) เป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าวของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

คณะบริหารธุรกิจมุ่งมันในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในแง่ของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการบริหารธุรกิจที่ก้าวทันโลกในปัจจุบัน และการสามารถนำหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน หรืออาจกล่าวได้ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครต้องเป็นผู้ที่คิด เป็น ทำเป็น และต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นคนดีของสังคม และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บัณฑิตจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความคิด และทักษะชีวิตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ทางคณะฯ เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความ สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นผู้ไขว่คว้าการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ในการเรียนการสอนของคณะฯ จึงได้มีการผสมผสานและนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนการ สอนเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไปอย่างต่อ เนื่องในอนาคต

นอกจากการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นพื้นฐานก้าวสำคัญ ของบัณฑิตแล้ว ทางคณะฯ ยังได้เตรียมพร้อมการต่อยอดการศึกษาให้นักศึกษาด้วยการมีหลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งได้ดำเนินการมานานกว่า 10 ปี ให้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในขั้นสูงอีกหนึ่งหลัก สูตร และด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทำให้หลัก สูตรดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน Best MBA School ของเอเซีย จากการจัดอันดับของนิตยสาร Asia Week ในปี พ.ศ. 2543 คณะบริหารธุรกิจยังคงมุ่งมั่นกับการพัฒนาคุณภาพ และคณาจารย์ทุกท่านขอให้คำมั่นสัญญาที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งนโยบาย ปณิธาน และคุณภาพในการเรียนการสอน ซึ่งจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตทุกท่านเมื่อสำเร็จการศึกษาออกจากรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครตลอดไป