กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

วันที่ กิจกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 แล้ววันนี้
1 ตุลาคม เป็นต้นไป สมัครและลงทะเบียนเรียน
1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รับส่วนลด 15% ในค่าเทอมเทอมแรก(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะบริหารธุรกิจ)
2 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รับส่วนลด 10% ในค่าเทอมเทอมแรก(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะบริหารธุรกิจ)
2 มกราคม – 21 มิถุนายน 2564 สมัครสอบคัดเลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์
27 มิถุนายน 2564 สอบคัดเลือก(รอบรับตรง) คณะสัตวแพทยศาสตร์
2 กรกฎาคม 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์)
3 กรกฎาคม 2564 เปิดภาคการศึกษา 1/2564

วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ >> คลิก <<
 • สมัครด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์
  (เปิดบริการทุกวัน 9:00-17:00 น.)
 • ทั้งนี้ หลังจากการสมัคร ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII ชั้น 1

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • 1. รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยืนใบรับรองเกรด 5 เทอม(วุฒิม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • 5. ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • 6. นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด
 • หมายเหตุ
  - เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  - กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน (สามารถชำระแบ่งชำระได้)

กรณีไม่ประสงค์กู้/ชำระเงินด้วยตัวเอง

สามารถชำระเต็มจำนวน ด้วยเงินสด หรือ ผ่านบัตรเครดิต (มีค่าบริการ)

สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำ 15,000 บาท (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ) และ ชำระขั้นต่ำ 10,000 บาท (สำหรับคณะบริหารธุรกิจ) ส่วนที่เหลือชำระอีกครั้งเปิดภาคการศึกษา

กรณี ประสงค์กู้ กยศ. และ กรอ

1. เป็นผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รายเก่า ผู้สมัครไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันที

2. เป็นผู้กู้รายใหม่ กยศ. และ กรอ. ผู้สมัคร สำรองค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนก่อน และติดต่อดำเนินการยื่นเรื่องกู้ได้ที่ ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

 • หมายเหตุ
  ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3666 ต่อ 2323,2324 หรือ www.sl.mut.ac.th
  • รายละเอียดกำหนดการรับตรงเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  • CLICK ME