ค่าเทอม

** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2563 **

หลักสูตรและสาขาวิชา
เทอม
1/2563
ส่วนลด 10%
คงเหลือ
กองทุนกู้ยืม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click
4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
57,800
5,780
52,020 57,800
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)
55,250
5,525
49,725 55,250
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
51,550
5,155
46,395 51,550
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
51,550
5,155
46,395 51,550
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
58,400
5,840
52,560 58,400
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
47,500
4,750
42,750 47,500
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
59,650
5,965
53,685 59,650
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
51,350
5,135
46,215 51,350
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
59,650
5,965
53,685 59,650
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
51,350
5,135
46,215 51,350
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น)
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น)
56,900
5,690
51,210 56,900
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น)
47,300
4,730
42,570 47,300
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
40,000
4,000
36,000 40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
59,650
5,965
53,685 59,650
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
51,350
5,135
46,215 51,350
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
42,800
4,280
38,520 42,800
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
46,850
4,685
42,165 46,850
กยศ.  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น)

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

เทอม 1/2563 - 40,000 ส่วนลด 10% - 4,000 คงเหลือ - 36,000 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

เทอม 1/2563 - 42,800 ส่วนลด 10% - 4,280 คงเหลือ - 38,520 42,800

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

คณะบริหารธุรกิจ Click 4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์

สาขาบัญชีบัณฑิต
35,700
3,570
32,130 35,700
กยศ.   กรอ.
สาขาบัญชีบัณฑิต
42,600
4,260
38,340 42,600
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
29,100
2,910
26,190 29,100
กยศ.  
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
34,900
3,490
31,410 34,900
กยศ.  
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
34,900
3,490
31,410 34,900
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
29,100
2,910
26,190 29,100
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
34,900
3,490
31,410 34,900
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
34,900
3,490
31,410 34,900
กยศ.  
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
29,100
2,910
26,190 29,100
กยศ.  
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
34,900
3,490
31,410 34,900
กยศ.  
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
34,900
3,490
31,410 34,900
กยศ.  

สาขาบัญชีบัณฑิต

เทอม 1/2563 - 35,700 ส่วนลด 10% - 3,570 คงเหลือ - 32,130 35,700

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

เทอม 1/2563 - 29,100 ส่วนลด 10% - 2,910 คงเหลือ - 26,190 29,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

เทอม 1/2563 - 29,100 ส่วนลด 10% - 2,910 คงเหลือ - 26,190 29,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

เทอม 1/2563 - 29,100 ส่วนลด 10% - 2,910 คงเหลือ - 26,190 29,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Click 4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
34,950
3,495
31,455 34,950
กยศ.  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
35,650.00
3,565
32,085 35,650.00
กยศ.  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
34,950
3,495
31,455 34,950
กยศ.  
สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
37,150
3,715
33,435 37,150
กยศ.   กรอ.
สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
37,150
3,715
33,435 37,150
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
39,100
3,910
35,190 39,100
กยศ.  
สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
39,100
3,910
35,190 39,100
กยศ.  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

เทอม 1/2563 - 34,950 ส่วนลด 10% - 3,495 คงเหลือ - 31,455 34,950

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทอม 1/2563 - 37,150 ส่วนลด 10% - 3,715 คงเหลือ - 33,435 37,150

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

เทอม 1/2563 - 39,100 ส่วนลด 10% - 3,910 คงเหลือ - 35,190 39,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ Click 4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์