** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2564

แผนการเรียน 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ
เวลาเรียน
(ปี)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
4 10,000 26,000 365,500
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบวัดคุม)
4 10,000 26,000 365,500
วิศวกรรมเครื่องกล 4 10,000 26,000 340,950
วิศวกรรมโยธา 4 10,000 26,000 343,550
วิศวกรรมอุตสาหการ/โลจิสติกส์ 4 10,000 26,000 328,350
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 4 10,000 27,485 298,135
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
4 10,000 27,485 323,485
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
4 10,000 27,485 323,485
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 4 10,000 23,210 -
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 4 10,000 25,505 -
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 4 10,000 25,100 -
การพยาบาลสัตว์ 4 15,000 25,995 323,485
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 10,000 21,860 212,360
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 10,000 16,190 206,490
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 10,000 16,190 206,490
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 4 10,000 16,190 206,490
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
สัตวแพทยศาสตร์ 6 - 64,850 807,750

แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ
เวลาเรียน
(ปี)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
2.5 15,000 38,685 298,385
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบวัดคุม)
2.5 15,000 38,685 298,385
วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 15,000 37,560 272,110
วิศวกรรมโยธา 3 15,000 31,395 279,645
วิศวกรรมอุตสาหการ/โลจิสติกส์ 2.5 15,000 34,725 273,125
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 15,000 34,545 237,545
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2 15,000 26,220 229,170
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2 15,000 26,220 230,170
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 2 10,000 - -
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2 10,000 - -
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 2 10,000 - -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 2 10,000 28,070 154,670
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 10,000 21,410 127,210
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 10,000 21,410 127,210
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 2 10,000 21,410 127,210

แผนการเรียน เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ
เวลาเรียน
(ปี)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
3 15,000 31,215 296,815
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบวัดคุม)
3 15,000 31,215 296,815
วิศวกรรมเครื่องกล 3 15,000 27,750 273,200
วิศวกรรมโยธา 3 15,000 31,395 279,645
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 15,000 27,885 240,485
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2.5 15,000 26,220 229,170
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2.5 15,000 26,220 230,170

รูปแบบการเรียนรายวิชาที่มีเรียนในวันเสาร์ทางคณะมีการจัดทำระบบบันทึก VDO ไว้ ให้นักศึกษาที่ขาดเรียน ควบคู่การเรียนการสอน Lecture ที่สอนสดตามปกติ ส่วนวันอาทิตย์เน้นการวิชาปฏิบัติการ​ และเก็บคะแนน

หมายเหตุ*

- ค่าเล่าเรียน ชำระครั้งแรก ในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ แบ่งชำระส่วนที่เหลือได้สูงสุด 4 ครั้ง หรือชำระให้ครบก่อนเปิดเทอมมิถุนายน 2564
- หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ Human Capital ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เมื่อเรียนจบ นักศึกษาได้ส่วนลดเงินต้น 30%
และดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี (รายละเอียดกองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. www.sl.mut.ac.th)
- ค่าอุปกรณ์การแต่งกาย นักศึกษาชาย 325 บาท และนักศึกษาหญิง 170 บาท
- ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม