ค่าเทอม

** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2563 **

หลักสูตรและสาขาวิชา
เทอม
1/2563
กองทุนกู้ยืม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Click
4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
57,800
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)
55,250
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
51,550
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
51,550
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
58,400
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
47,500
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
59,650
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
51,350
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
59,650
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)
51,350
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
56,900
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
47,300
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
40,000
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
59,650
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม
51,350
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
42,800
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
46,850
กยศ.  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

เทอม 1/2563 - 40,000

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)

เทอม 1/2563 - 42,800

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

คณะบริหารธุรกิจ Click 4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์

สาขาบัญชีบัณฑิต
35,700
กยศ.   กรอ.
สาขาบัญชีบัณฑิต
42,600
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
29,100
กยศ.  
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
34,900
กยศ.  
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
34,900
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
29,100
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
34,900
กยศ.  
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
34,900
กยศ.  
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
29,100
กยศ.  
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
34,900
กยศ.  
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
34,900
กยศ.  

สาขาบัญชีบัณฑิต

เทอม 1/2563 - 35,700

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

เทอม 1/2563 - 29,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

เทอม 1/2563 - 29,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

เทอม 1/2563 - 29,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Click 4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
34,950
กยศ.  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
35,650.00
กยศ.  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
34,950
กยศ.  
สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
37,150
กยศ.   กรอ.
สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
37,150
กยศ.   กรอ.
สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
39,100
กยศ.  
สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
39,100
กยศ.  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

เทอม 1/2563 - 34,950

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

สาขาวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทอม 1/2563 - 37,150

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ. กรอ.

สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

เทอม 1/2563 - 39,100

กองทุนกู้ยืมฯ

กยศ.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ Click 4 ปี เทียบโอนวันธรรมดา เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์