ปฏิทินการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา 2559

เทอมพิเศษ/2559

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
     - ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน - กรกฎาคม 2559
     - วันเริ่มการเรียนการสอนเทอมพิเศษ
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม - วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559
     - สอบประจําภาค

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
     - ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
     - วันเริ่มการเรียน-การสอนระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
     - ลงทะเบียนเพิ่ม / เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559
     - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
     - สอบกลางภาค
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
     - หยุดวันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
     - วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
     - สอบประจําภาค
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559
     - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
     - หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
     - หยุดวันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560
     - หยุดวันขึ้นปีใหม่

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันจันทร์ที่ 2 – วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560
     - ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560
     - วันเริ่มการเรียน-การสอนระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
     - ลงทะเบียนเพิ่ม / เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
     - หยุดวันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
     - สอบกลางภาค
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
     - หยุดวันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน - วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
     - หยุดวันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
     - วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
     - สอบประจําภาค
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
     - หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
     - หยุดวันวิสาขบูชา