ข้อมูลบุคลากร

 • ผู้บริหาร
 • อาจารย์
 • นายกสภามหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. in Solid State Electronics, The University of New South Wales, AUSTRALIA
   - ปริญญาตรี : B.Eng. (First Class Honours),The University of New South Wales, AUSTRALIA
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม
   การศึกษา
   - ปริญญาโท : Master of Arts (Economics), Indiana University, USA ได้รับทุน Fellowship
   - ประกาศนียบัตร : Higher Certificate Harvard University, Cambridge Massachusetts, USA. "Program on Investment Appraisal and Management"
   - ปริญญาตรี : Bachalor of Arts (Economics) , Monash University, Melbourne, AUSTRALIA ได้รับทุน Colombo Plan ศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • อธิการบดี
  • รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : วศ.ด (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
   - ปริญญาตรี : วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
  • ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Doctor of Organization Development and Transformation (DODT) Cebu Doctor College, PHILIPPINES 
   - ปริญญาโท : M.P.A in Southern California, USA
   - ปริญญาตรี : B.A. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
 • รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. in Optical Fiber Telecommunications, The University of New South Wales, AUSTRALIA 
   - ปริญญาโท : M.S.E.E. in Optoelectronics Florida Institute of Technology, USA
   - ปริญญาตรี : วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. in Computer Science, The University of New South Wales, AUSTRALIA
   - ปริญญาโท : M.Eng. in Computer, Asia Institute of Technology, THAILAND
   - ปริญญาตรี : วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์ เกียรติ์นิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  • ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. and DIC in Electronics, The Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK
   - ปริญญาโท : M.Sc. in Electrical Engineering, Florida Institute of Technology, USA
   - ปริญญาตรี : วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย
  • รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. in Chemical Engineering, The University of New South Wales, AUSTRALIA  
   - ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรรมเพื่อความยั่งยืน, ผู้อำนวยการศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ
  • ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. and DIC in Analogue Integrated Circuit Design, The Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK
   - ปริญญาตรี : B.Sc. in Electronics System Design, Oxford Brookes University, UK
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  • ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. in Civil Engineering, Texas A&M University, USA 
   - ปริญญาโท : M.Eng. in Civil Engineering, Toyohashi University of Technology, JAPAN 
   - ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา, สจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย
  • ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. and DIC in Analouge Circuit Design, The Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK  
   - ปริญญาโท : M.Eng. in Electronics, The University of New South Wales, AUSTRALIA
   - ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
   - ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • ดร.นริศรา อินทรจันทร์
   การศึกษา
   - ปริญญาเอก : Ph.D. in Chemical Engineering, The Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK  
   - ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
   - ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • นายจาตุรนต์ ธีระชัยชยุติ
   การศึกษา
   - ปริญญาตรี : ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
URL Counter
Web Tracker