บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

ดร.พนิดา สีมาวุธ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.เสาวรีย์ นากางาวา

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ผศ.ธรรมนูญ อุดมมั่น

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ผศ.อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

ดร.ชโรธร จินดารมย์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

ดร.วัณโน ยีตำ

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์จักร เครือโชติ

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ดร.วินัย ศิลารวม

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

ผศ.นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

ผศ.อาณัติ พิลา

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ดร.ฉี จาง

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์รัตติกาล สมัน

ดร.นที สุริยานนท์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ดร.ประกิต ชมชื่น

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

รศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

ผศ. พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

ดร.ภากร จูเหล็ง

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อ.สายันห์ ริ้วทอง

ผศ. ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อาจารย์ ดวงรัตน์ ตั้งมหาศุกร์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี