บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

ผศ.ทรงพล กลิ่นชะเอม

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

อาจารย์วัณโน ยีตำ

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์สราวุฒิ สังวรกาญจน์

อาจารย์วิชชุลดา ชัยพร

ผศ. ดร.นลิน สิดาห้าว

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

รศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.วินัย ศิลารวม

ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์อนุสรณ์ ปิติวงษ์

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผศ. ดร.ธีรยศ เวียงทอง

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

รศ. ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู

อาจารย์เทพพนม โสภาเพิ่ม

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์จักร เครือโชติ

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ดร.นที สุริยานนท์

ดร.ฉี จาง

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์สุทิศ องอาจ

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์   ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ. สพ.ญ.ธัชฎาพร ไชยคุณ

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ดรนัย แสงทอง

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.สันติ ตั้งประภา

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

Ajarn Mark Timothy Tremewan

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส