บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ดร.พนิดา สีมาวุธ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.เสาวรีย์ นากางาวา

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

ดร.ประกิต ชมชื่น

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

รศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ผศ.ธรรมนูญ อุดมมั่น

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

ดร.วัณโน ยีตำ

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

อาจารย์จักร เครือโชติ

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ดร.วินัย ศิลารวม

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

ผศ.นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

ผศ.อาณัติ พิลา

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ดร.ฉี จาง

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

ดร.นที สุริยานนท์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

ดร.ภากร จูเหล็ง

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

ผศ. พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์กบูร ทองทา

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อาจารย์ ดวงรัตน์ ตั้งมหาศุกร์

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ