บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ดร.พนิดา สีมาวุธ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ผศ. ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.เสาวรีย์ นากางาวา

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ดร.ฉี จาง

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ผศ.อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์จักร เครือโชติ

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ผศ.ธรรมนูญ อุดมมั่น

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ.อาณัติ พิลา

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

ดร.นที สุริยานนท์

ดร.วัณโน ยีตำ

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

ผศ. พฤกษา ดวงผาสุข

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

ดร.ภากร จูเหล็ง

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

ผศ. ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อาจารย์ ดวงรัตน์ ตั้งมหาศุกร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ