บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผศ.อาณัติ พิลา

ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.ฉี จาง

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

ดร.ประกิต ชมชื่น

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์จักร เครือโชติ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

ดร.วินัย ศิลารวม

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์วัณโน ยีตำ

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์นราดล โชติวรรณพร

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ดร.ภากร จูเหล็ง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

ผศ. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน