บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.เสาวรีย์ นากางาวา

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ผศ.ธรรมนูญ อุดมมั่น

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

ดร.นที สุริยานนท์

ดร.วัณโน ยีตำ

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

ดร.ประกิต ชมชื่น

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ดร.ฉี จาง

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ผศ.อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์จักร เครือโชติ

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

ดร.ภากร จูเหล็ง

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

ผศ. พฤกษา ดวงผาสุข

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

ผศ. ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อาจารย์ ดวงรัตน์ ตั้งมหาศุกร์

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน