บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

อาจารย์เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์นราดล โชติวรรณพร

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์วัณโน ยีตำ

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วิชชุลดา ชัยพร

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ.ทรงพล กลิ่นชะเอม

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์จักร เครือโชติ

ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

ผศ. ดร.นลิน สิดาห้าว

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

รศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์สุทิศ องอาจ

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ดร.ฉี จาง

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ผศ.อาณัติ พิลา

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์   ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

อาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ.ดรนัย แสงทอง

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

อ. สพ.ญ.ธัชฎาพร ไชยคุณ

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

ผศ. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.สันติ ตั้งประภา

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

Ajarn Mark Timothy Tremewan

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์