บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

ผศ. ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ดร.พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.ฉี จาง

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ.อาณัติ พิลา

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

ดร.ภากร จูเหล็ง

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ดร.ประกิต ชมชื่น

อาจารย์กบูร ทองทา

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.ชโรธร จินดารมย์

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อ.สุรการ ดวงผาสุข

ผศ. ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์มาดัร ตามศรี

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ผศ. ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อ.สายันห์ ริ้วทอง

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์รัตติกาล สมัน

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย