บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

รศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์วัณโน ยีตำ

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ดร.ฉี จาง

อาจารย์จักร เครือโชติ

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

ดร.นที สุริยานนท์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์รัตติกาล สมัน

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ผศ.ธนพร ศรียากูล

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

ดร.ภากร จูเหล็ง

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อ.มุกระวี มะดะเรส

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน