บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

อาจารย์อนุสรณ์ ปิติวงษ์

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

อาจารย์เทพพนม โสภาเพิ่ม

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ผศ. ดร.ธีรยศ เวียงทอง

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์จักร เครือโชติ

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์สุทิศ องอาจ

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ดร.ฉี จาง

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

ดร.สมมาตร แสงเงิน

ผศ.ทรงพล กลิ่นชะเอม

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์วัณโน ยีตำ

ผศ. ดร.นลิน สิดาห้าว

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์สราวุฒิ สังวรกาญจน์

อาจารย์วิชชุลดา ชัยพร

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ดร.พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

รศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

ดร.วินัย ศิลารวม

ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์ดวงใจ ทาแก้ว

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

รศ. ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์   ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

อ. สพ.ญ.ธัชฎาพร ไชยคุณ

อ.สพ.ญ.ดรนัย แสงทอง

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์

DEPARTMENT OF SCIENCE

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.สันติ ตั้งประภา

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

Ajarn Mark Timothy Tremewan

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์