บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ดร.นที สุริยานนท์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ดร.นราดล โชติวรรณพร

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

ดร.วินัย ศิลารวม

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์จักร เครือโชติ

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ดร.ฉี จาง

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์วัณโน ยีตำ

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

อาจารย์สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

ดร.ภากร จูเหล็ง

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.สันติ ตั้งประภา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน