บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ดร.พนิดา สีมาวุธ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.เสาวรีย์ นากางาวา

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

รศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ผศ.ธรรมนูญ อุดมมั่น

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์รัตติกาล สมัน

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ดร.วัณโน ยีตำ

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์จักร เครือโชติ

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ดร.วินัย ศิลารวม

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

ผศ.นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ดร.ฉี จาง

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

ดร.ภากร จูเหล็ง

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อ.สุรการ ดวงผาสุข

ผศ. ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

ผศ. พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

ดร.สรรเพชญ โสภณ

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อาจารย์ ดวงรัตน์ ตั้งมหาศุกร์

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ