บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

ดร.พนิดา สีมาวุธ

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์วิชชุลดา ชัยพร

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

อาจารย์นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

ดร.ประกิต ชมชื่น

ดร.สมมาตร แสงเงิน

อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ผศ. ดร.นลิน สิดาห้าว

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

อาจารย์จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ดร.นที สุริยานนท์

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

ผศ.ทรงพล กลิ่นชะเอม

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์วัณโน ยีตำ

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

อาจารย์มาดัร ตามศรี

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์สราวุฒิ สังวรกาญจน์

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

ดร.พิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย

ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ดร.ฉี จาง

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

ผศ.อาณัติ พิลา

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

รศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

อาจารย์จักร เครือโชติ

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อาจารย์สุทิศ องอาจ

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์   ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

อาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อ.มุกระวี มะดะเรส

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

อ. สพ.ญ.ธัชฎาพร ไชยคุณ

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.สพ.ญ.ดรนัย แสงทอง

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

ผศ. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อาจารย์ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.ดำรงค์ สมมิตร

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

ดร.สันติ ตั้งประภา

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

Ajarn Mark Timothy Tremewan

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ