บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ดร.สมมาตร แสงเงิน

ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

อาจารย์พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์มาดัร ตามศรี

อาจารย์ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ประยูร จวงจันทร์

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

อาจารย์กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อาจารย์สุทิศ องอาจ

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ผศ. ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

ดร.ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

ดร.นที สุริยานนท์

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

อาจารย์รัตติกาล สมัน

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

อาจารย์วิศิษฐ์ สุขจิตร

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

ดร.นราดล โชติวรรณพร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์อำภา สาระศิริ

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

อาจารย์กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์

อาจารย์พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ผศ.อาณัติ พิลา

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

อาจารย์สุริยา วิทยาประดิษฐ์

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล

ดร.ฉี จาง

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ดร.ชโรธร จินดารมย์

อาจารย์ไพบูลย์ ธานินทร์สุรัตน์

ผศ. ดร.โชคชัย แสงดาว

อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล

อาจารย์วรนารถ แสงฉาย

ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ ราชัน

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ ลิขิตธนพงศ์

อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์ชาญชลิต อินทสุก

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

รศ. ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

อาจารย์วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ผศ.ประสูตร เดชสุวรรณ

อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์ธรรมนูญ อุดมมั่น

ผศ. ดร.บุญชัย บุญชู

ผศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์วัณโน ยีตำ

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

อาจารย์จักร เครือโชติ

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

ผศ. ดร.ประจวบ ปวรางกูร

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

รศ. ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

ผศ.นรงฤทธิ์ เสนาจิตร

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

ดร.จักรกฤช ตรรกพาณิชย์

อาจารย์พิเชษฐ์ ช่อผกา

ผศ. ดร.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

อาจารย์สินี เสรีวัฒน์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

ผศ.วนิดา นรเศรษฐ์โศภน

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

รศ.องอาจ ปทะวานิช

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์ทรงพล รื่นสุข

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว

ผศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

ดร.ภากร จูเหล็ง

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์นนท์ พะวร

อาจารย์พฤกษา ดวงผาสุข

อาจารย์พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี

ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

อาจารย์เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์

อาจารย์กบูร ทองทา

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อ.มุกระวี มะดะเรส

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท

อ.สายันห์ ริ้วทอง

อาจารย์จินตนา สังข์ทอง

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ. ธนากร พจน์ประสาท

อ.น.สพ. อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ผศ. สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.น.สพ.พิชานนต์ จียังศุวัต

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.น.สพ. ณฐวุฒิ คณาติยานนท์

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อ.สพ.ญ ธนวัน มังคละพฤกษ์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อ.น.สพ. ธีรวินท์ บัวมา

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ.ชรินทร จันทร์สวัสดิ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

DEPARTMENT OF PHYSICS

อาจารย์เยาวมาลย์ รพิพันธุ์

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิติวิรุฬ

อาจารย์ภรวัฏ ธนกิตติวิรุฬ

อาจารย์ชัพกิตติ์ ชาญสมร

อาจารย์ศุภกัลย์ วัฒนการุณ

อาจารย์สุพงษา เขตต์คีรี

ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี

ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

อาจารย์กานต์ฐิตา สัมปันณา

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ดร.ประภาส ขอพึ่ง

อาจารย์อัญชลี ทองสิมา

ดร.สันติ ตั้งประภา

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

อาจารย์เกรียง อิมามี

อาจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์กมลรัตน์ ตันติวัฒน์

อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

อาจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

อาจารย์กันยรัตน์ สอนคง

อาจารย์อนุสรณ์ อ่อนช้อย

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

DEPARTMENT OF ENGLISH

ดร.ศุภรดา เอกอินทร์

อาจารย์มาร์ค ทิโมเท ทรีมีวัน

อาจารย์เซทฮ์ แดเนียล แฟลนเดอร์ส

อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด

อาจารย์มาร์ค แอนดรู เฟอริส

อาจารย์แมทธิว รัด

อาจารย์สุระศักดิ์ สุริยะศรี

อาจารย์แดเมียน พอล ซิมป์สัน

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย

อาจารย์สารสิน บุญมาเลิศ

อาจารย์จอห์น โรนัล ซิมสัน

อาจารย์การ์เรท แดเนียล โจร์น

อาจารย์เดวิด เจมส์ เบนสัน

อาจารย์ลูค เจมส์ เอ็ดเลสตัน

อาจารย์ประทีป กาติ๊บ

อาจารย์คริสตา มิชเชล ฮิลล์

อาจารย์สุธินันท์ จันทถิระ

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

อาจารย์เบญจวรรณ เจริญมิน