Research

ผู้เขียน ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

เรื่องราวแสนอัศจรรย์ของกลศาสตร์เชิงควอนตัม
The Wondrous Story of Quantum Mechanics

จากเวลานับไดรวม 100 ปในการพัฒนาศาสตรทางทฤษฎีกลศาสตรเชิงควอนตัมซึ่งเปนศาสตร สําหรับการคํานวณหาลักษณะการตอบสนองของอนุภาคหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งเราอาจจะเรียก รวมๆ วาเปนอนุภาคเชิงควอนตัมได โดยในปจจุบันไดเปนที่ยอมรับทั่วไปแลววา ...

ตัวอย่างหนังสือ

ผู้เขียน ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น
Basic Theory of General Relativity of Einstein

ในป ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) แอลเบิรต ไอนสไตน ไดเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งมีผล ทําใหมนุษยชาติตองเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง วาไมใชจํานวนสัมบูรณ แตจะ เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วของเรา และไมมีอนุภาคใดในเอกภพจะมีความเร็วมากกวาแสงใน สุญญากาศได ซึ่งถือไดวาเปนการปฏิวัติแนวคิดของเราที่ยาวนานมาหลายพันปวา ...

ตัวอย่างหนังสือ

ผู้เขียน ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น
Basic Theory of Special Relativity of Einstein

ผู้เขียนได้พิมพ์ “ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่ง เป็นเวลาที่ผ่านไปได้ร่วม 5 ปีได้แล้ว ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี โดยมียอดพิมพ์รวม ทั้งสิ้นประมาณ 5,000 เล่ม ...

ตัวอย่างหนังสือ