Research

Step ในการวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง


อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ​​  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
21 เมษายน 2559  

       SWOT คืออะไร? อาจจะเป็นคำถามที่หลายๆ คนคิดอยู่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้จักกับคำๆนี้กัน SWOT นั้นคือ กลยุทธ์หรือเทคนิคด้านการตลาดรูปแบบหนึ่ง มีความหมายมาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 
       • S หรือ Strengths หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กร ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะนำไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
       • W หรือ Weaknesses หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน นำไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่งนักธุรกิจออนไลน์จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้
       • O หรือ Opportunities หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ 
       • T หรือ Threats หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

       บางคนอาจจะยังสับสนกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แต่หากถ้าเราทำการคิดวิเคราะห์ คิดไป คิดมา แต่ละตัวจะมีข้อแตกต่างของมันอยู่ หากอยากลองคิดวิเคราะห์ตาม เราอาจจะลองวิเคราะห์ตัวเอง ด้วย step ต่อไปนี้
       1. เริ่มต้นจากการวางแผนวิเคราะห์ตนเองและสิ่งแวดล้อมก่อน โดยใช้หลักของ SWOT * 
       2. จากนั้นจึงกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่นอน 
       3. แล้วจึงดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
       4. เมื่อประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ จึงให้รางวัลแก่ตนเองเป็นขั้นสุดท้าย

       เมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ตัวเองตาม SWOT แล้วนั้นจะทำให้รู้ได้ว่าตัวเองนั้น มีข้อดีข้อเสีย อย่างไร ? อยากจะเฟ้นหาจุดแข็งของตัวเองมาพัฒนาต่อยอด ว่ามันจะไปในทางไหนได้บ้าง อยากจะทำสิ่งที่ชอบจริงๆ ไม่ใช่ทำสิ่งที่ต้องทำไปวันๆ หรือจะนำจุดอ่อนของตัวเองที่มีมาปรับปรุงแก้ไขให้น้อยลงหรือกำจัดให้หมดไปได้ หากเราสามารถทำได้ตัวของเราเองก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน การวิเคราะห์ SWOT ทำได้หลายระดับ ตั้งแต่ทำของตัวเองคนเดียว ทำของครอบครัว เราก็อาจต้องเอาข้อดีข้อเสีย ของสามี-ภรรยามาใส่ด้วย ซึ่งจะได้คำตอบที่แตกต่างกันไป ลองดูนะคะ

<< ย้อนกลับ