Research

การซ่อมแซมรอยร้าวด้วยสารเคมี


อาจารย์ประกิต ชมชื่น  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ​ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
21 มิถุนายน 2558  

       รอยร้าวเกิดขึ้นกับบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหลัง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ขั้นตอนแรกก่อนซ่อมแซมรอยร้าวต้องตรวจสอบรอยร้าวก่อน รายละเอียดชนิดของรอยร้าวได้กล่าวถึงแล้วในบทความก่อนหน้า เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารอยร้าวหยุดการขยายแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซม ในอดีตการซ่อมแซมรอยร้าวอาจทำได้ด้วยการสกัดปูนออกให้มีความกว้างมากขึ้นแล้วฉาบปูนใหม่ให้เรียบร้อย ข้อดีคือช่างปูนทำงานได้ง่ายแต่ข้อเสียคืออาจกลับมาร้านอีกเนื่องจากการไม่เป็นเนื้อเดียวกันของปูนฉาบใหม่และปูนเก่า ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุพัฒนาไปมากประกอบกับพฤติกรรมของเจ้าของบ้านที่เปลี่ยนมาสนใจการบำรุงรักษาบ้านด้วยตนเอง สารเคมีช่วยซ่อมแซมรอยร้าวที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นจึงถูกพัฒนาและวางขายอยู่ทั่วไป บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการซ่อมแซมรอยร้าวที่ไม่อันตรายโดยใช้สารเคมีด้วยตัวผู้อยู่อาศัยเอง

       สำหรับรอยร้าวที่ไม่ใหญ่จะใช้วัสดุที่เรียกว่า Wall Putty ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1 วัสดุชนิดนี้จะเป็นแบบพร้อมใช้งาน โดยก่อนใช้งานให้ขจัดฝุ่นที่รอยร้าวเสียก่อน จากนั้นนำ Wall Putty ฉาบอุดในรอยร้าวได้เลย เมื่อแห้งแล้วจะเนียบเรียบทาสีทับได้ดั่งปูนฉาบทั่วไป

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง Wall Putty

       นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วยังมีการนิยมใช้โพลียูรีเทนในการซ่อมแซมรอยร้าวที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใช้ Wall Putty ได้ด้วย โดยโพลียูรีเทนที่ใช้จะบรรจุอยู่ในกระป๋องแรงดันพร้อมใช้ดังแสดงในรูปที่ 2 นอกจากนี้ โพลียูรีเทนยังถูกใช้เพื่ออุดรอยรั่วต่างๆได้ด้วย อย่างไรก็ตามการการใช้โพลียูรีเทนในการซ่อมแซมรอยร้าวจะต้องมีการเก็บงานพื้นผิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อย

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างโพลียูรีเทนกระป๋อง

       ถึงแม้การซ่อมแซมรอยร้าวด้วยตนเองจะเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากอีกต่อไปโดยการใช้สารเคมี แต่การวิเคราะห์รอยร้าวและความเสียหายของอาคารที่แสดงออกผ่านรอยร้าวนั้นยังคงต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนจากวิศวกรผู้ชำนาญก่อนเสมอ

<< ย้อนกลับ