Research

ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า วันที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยปีนี้ทำไม คือ วันที่ 27 เมษายน


ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า วันที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยปีนี้ทำไม คือ วันที่ 27 เมษายน  ผมเองก็อยากจะทราบว่า ทาํไมวันนี้จึงเป็นวันที่ร้อนที่สุด ทำไมต้องเป็นวันที่ 27 เมษายน รู้ได้อย่างไรว่า ร้อนที่สุดครับ แล้วจะตรงกันทุกปีหรือเปล่าว และสุดทา้ย ทำไมแสงอาทิตยตั้งฉาก กับโลกแล้วร้อน ที่สุดครับ โอ้ยหลายคาํถามมาก เห็นที่ตอ้งไปค้นคว้าเพื่อมาตอบคนท่ีสงสัยทั้งหลายแล้วครับ ทุก ๆ ปีพอใกล้หน้าร้อนก็จะได้ยินการประกาศจากโทรทศัน์และสื่อต่าง ๆ เสมอว่าวันที่ 27 เมษายนจะร้อนที่สุด แต่เอาเข้าจริงวันนี้ก็ไม่ร้อนที่สุดครับ  ความจริงคือ วันที่ 27 เมษายนเป็นวันที่ดวงอาทิตยจ์ะผ่านเหนือกรุงเทพพอดีหรือกล่าวอีกอย่าง หน่ึงคือ ในเวลาเที่ยงวันท้องถิ่น ดวงอาทิตยจ์ะตั้งฉากกับพื้นดินพอดี ในขณะที่วันอื่น ๆ ในรอบปีดวง อาทิตยจ์ะไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน การท่ีดวงอาทิตยต์ั้งฉากกับพื้นดินพอดีนั้นหมายความว่าพื้นดินรับ พลังงานจากดวงอาทิตย์เต็มที่ บริเวณนั้นจะรับแสงเต็มๆก็เลยร้อนกันตับแลบครับ  และทำไม่ต้อง 27 เมษาครับ ทั้งนี้เราจะต้องเข้าใจการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยเ์สียก่อน เมื่อเรา ยืนอยู่บนพื้นโลกและสังเกตดวงอาทิตยทุกวัน ทุก ๆ วันดวงอาทิตยจ์ะขึ้นจากขอบฟ้าและตกลงขอบฟ้า ไม่ซํ้าจุดเดิม ในช่วงประมาณวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ดวงอาทิตยจ์ะขึ้นใกลจุดทางทิศตะวนัออก และ ตกลงขอบฟ้าใกลท้ิศตะวนัตก วันนี้เราเรียกว่าวนัวสันตวิษุวตั (Vernal Equinox)

 

ในทางดาราศาสตร์ถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิและถือเป็นวันปีใหม่ของดาราศาสตร์ ด้วย หลังจากวันวสันตวษิุวตัแล้วดวงอาทิตย์ก์็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตำแหน่งขึ้นและตกของดวงอาทิตยจ์ะเปลี่ยนไปโดยเบี่ยงมาทางเหนือเรื่อย ๆ ทุก วัน ๆ ความเปลี่ยนแปลงจะค่อย ๆ ช้าลงเรื่อย ๆ จนหยุดท่ี่ประมาณวันที่ 23 มิถุนายน วันนี้จะเป็นวันที่ ดวงอาทิตยป์รากฏค่อนไปทางเหนือมากท่ี่สุด กลางวันยาวที่สุด กลางคืนสั้นที่สุด เรียกว่าวันซอลสติซ ฤดูร้อน (Summer solstice) 


 

ที่มา http://www.eumetsat.int/groups/ops/documents/image/img_news_solstice_scheme.gif 

หลังจากวันซอลสติซฤดูร้อนแลัวนั้นตำแหน่งขึ้นและตกของดวงอาทิตยก์็จะย้อนทางกลบัลงมา คือจะ เบี่ยงมาทางใตเ้รื่อย ๆ ทุกวัน ๆ ผ่านจุดทิศตะวนัออก-ตะวันตกอีกครั้งประมาณวันที่ 22 กันยายน เรียกว่าวนัศารทวษิุวตั (Autumnal Equinox) ตำแหน่งขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ยังคงเบี่ยงไปทางใตเ้ร่ือย ๆ เช่นเดียวกับขาขึ้น และจะไปหยุดเอาประมาณวันที่ 22 ธันวาคม ซ่ึงเรียกว่าวันซอลสติซฤดูหนาว (Winter Solstice) เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ปรากฏไปทางใต้มากที่สุด กลางวันสั้นที่สุด กลางคืนยาวท่ี่สุด หลังจากวันนี้แล้วแนวขึ้น-ตกของดวงอาทิตยก์็จะกลับขึ้นไปทางเหนืออีกจนถึงวันวสนัตวษิุวตัก็เป็นอันครบรอบ 1 ปี  

 

ศารทวษิุวตั (Autumnal Equinox) ที่มา www.1ststeps.org/Science/Spring.gif 

การที่ดวงอาทิตยต์ั ้งฉากกับพื ้นดินย่อมทำใหพ้ื ้นที่หน่ึ่ง ๆ รับแสงแดดมากที่สุด จึงน่าจะร้อนที่สุด แต่ ในความจริงแล้วปัจจยที่จะทำให้อากาศวันใดร้อนมากหรือร้อนน้อยนั้นไม่ได้มีเพียงแสงแดดเท่านั้น ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากเช่น 1. ก่อนหน้าวันที่มีอากาศร้อนที่สุด บริเวณนั้นจะร้อนอบอ้าวสะสม น้ำจะระเหยกลายเป็นไอนํ้า ในที่สุด จะกลายเป็นฝนครับ 2. บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่อากาศมีความแตกต่าง ความแตกต่างนี้อากาศเกิดการไหลเวยีนจากที่หน่ึงไป ยังอีกที่หน่ึงซ่ึ่งก็เป็นสาเหตหน่ึ่งที่ทาํใหเ้กิดฝน ครับ ดังนั้นตามประสบการณ์วันที่ร้อนที่สุดจะเป็นวันก่อนหน้าท่ี่ดวงอาทิตยจ์ะตั้งฉากครับ  ไม่ใช่วันที่ตั ้ง ฉากสักกะหน่อย ไม่เชื่อลองดูก็ไดค้รับ อีก 5 วันข่าวก็จะบอกว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนที่สุด แต่ผม พยากรณ์ไดเ้ลยว่าวันนั้นอากาศจะไม่ ร้อนที่สุดเพราะอาจจะมีลมกรรโชกแรง หรือฝนอาจจะตกได้ครับ  

พายฤูดูร้อน ที่มาwww.baanmaha.com/community/thread34531.html 

วันที่ดวงอาทิตยต์ั้งฉากกับกรุงเทพหรือพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึ่งในแต่ ละปีนั้นอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างวันสอง วัน บางปีอาจเป็นวันที่ 28 เมษายนก็ได้  จริง ๆ แล้ววันที่ดวงอาทิตย์จะผ่านเหนือกรุงเทพนี้มีสองวันในรอบปีคือ วันที่่ 27-28 เมษายน(ขาขึ้น) และ อีกครั ้งหน่ึงคือประมาณ 16-17 สิงหาคม(ขาลง)  สำหรับเวลาที่ดวงอาทิตย์ต์ั ้งฉากพอดีหรือเวลาที่ดวงอาทิตย์ข์ึ้นสูงที่สุดก็คือ เวลาที่ดวงอาทิตยผ์่านเส้น เมอริเดียนหรือเส้นที่ลากจากทิศเหนือผ่านกลางศรีษระมายังทิศใต้ เวลานี้ เรียกว่าเที่ยงวันท้องถิ่น แต่ ไม่ใช่ เที่ยงวันของเวลามาตรฐาน วันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ดวงอาทิตย์มาตั้งฉากกับพื้นโลกเวลา 12:16 น. ตามเวลามาตรฐาน  

แหล่งข้อมุอ้างอิง  

[1] http://thaiastro.nectec.or.th/letters/may98.html 
[2] http://www.gifeu.com/index.php/2009-02-16-10-49-53/42-news/71-q-q 

<< ย้อนกลับ