Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ” ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วนเปรมชัยมิตรภาพ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในหัวข้อ “การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง (Hydrogen Sulfide Removal from Biogas by Leonardite and Red Clay Adsorbent)” ซึ่งมี ผศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหัวหน้าโครงการหรือเมธีวิจัยหลัก และมีอาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นเมธีวิจัยร่วม ได้รับทุนจากโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. จำนวน 786,468 บาท

<< ย้อนกลับ