Research

อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ


เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเบอร์ดี้ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 163 ไร่ เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ และในทวีปเอเชีย คณะตัวแทนจากบริษัทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้รับฟังการบรรยายตลอดการเข้าชมจากวิทยากร คุณปิยวรรณ์ บู่พุก ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ตลอดกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รสดี และกาแฟเบอร์ดี้ด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัย กระบวนการขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแนวคิดในการรักษาสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับว่าที่วิศวกรในอนาคต

<< ย้อนกลับ