Research

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "Fluidisation Technology" ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของ ม.มหานคร เมื่อวันพุธที่ 24 สค 2559 เวลา 9.00-12.00 น. และลงภาคปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 25 สค 2559 เวลา 15.30-18.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาควิชามุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้กับนักศึกษาในศตวรรธที่ 21 อย่างแท้จริง

<< ย้อนกลับ