Research

สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญประชุมและเป็นคณะกรรมการร่วมวินิจฉัยและให้แนะนำโรงงานแม่พิมพ์


       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ให้เป็นคณะกรรมการร่วมวินิจฉัยและให้แนะนำโรงงานแม่พิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ณ บริษัท เอสพีที พลาสเทค จำกัด จ.สมุทรปราการ

   

   

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อหารือรายละเอียดในการเข้าทดลองประเมินโรงงานแม่พิมพ์ยาง รวมทั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยและให้คำปรึกษากิจกรรมการพัฒนาโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

    

   

 

<< ย้อนกลับ