Research

สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน SITEX EXPO2016


       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ให้เป็นวิทยากรในงาน SITEX EXPO2016 โดยบรรยายใน 2 หัวข้อ คือ 1. การจำลองการเคลื่อนที่สำหรับการออกแบบเครื่องจักรกล (Motion Simulation for Machine Design) และ 2. การจำลองการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ (CAE for Plastic Injection Mold Design) ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

     

   

<< ย้อนกลับ