Research

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน”


       กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดฝึกอบรม “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน” ให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศจอร์แดนระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2559 โดยมีเนื้อหาที่จำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำฝนหลวง ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เชิญ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Evaluation of rainmaking operation effectiveness” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากประเทศจอร์แดน และเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<< ย้อนกลับ