Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ


       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาเป็นวิทยากรในหลักสูตร เรื่อง “การปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดยาง (Rubber Mold Assembly)” ณ บริษัท คูราชิกิ สยามรับเบอร์ จ.ปราจีนบุรี

   

   

       เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การสร้างแม่พิมพ์ไม่ใช่เรื่องยาก” โดยมีอาจารย์วิเชียร ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ทั้งนี้การสัมมนาวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมเมเปิล บางนา

   

 

<< ย้อนกลับ