Research

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดงานวิศวฯ สัญจรเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”


       จากนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่กำหนดให้จัดกิจกรรมวิศวฯ สัญจรขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพของแต่ละภาควิชา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจึงมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิศวฯ สัญจรประจำเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมานี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้อง P201 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังได้จัดสัมมนาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร” 

รูปที่ 1 คณาจารย์และนักศึกษาลงทะเบียนเข้างานวิศวฯ สัญจร

รูปที่ 2  ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน วิศวฯ สัญจร

       บรรยายโดย รศ.พิชิต ลำยอง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง
       - กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561) 
       - อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
       - อาจารย์พิเศษของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รูปที่ 3 รศ.พิชิต ลำยอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”

รูปที่ 4 บรรยากาศการถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรม

       ในการบรรยายวิทยาการได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพวิศวกร จรรยาบรรณของอาชีพวิศวกร รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องจริยธรรมของวิศวกร สำหรับบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ภายหลังจากการบรรยายมีการถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งทางวิทยากรได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างดี 

รูปที่ 5 ดร.ไชยพร หล่อทองคำ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มอบของที่ระลึกแก่ รศ.พิชิต ลำยอง 
และกล่าวปิดงานกิจกรรมวิศวฯ สัญจรประจำเดือนเมษายน 2559 ในครั้งนี้

รูปที่ 6 วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

<< ย้อนกลับ