Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมและและเป็นคณะทำงาน เพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 - สายงานแม่พิมพ์ยาง


       เมื่อวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2: สายงานแม่พิมพ์ยาง ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

       จากนั้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 2 สายงานแม่พิมพ์ยาง โดยการประเมินครั้งนี้จัดเป็นการทดลองใช้แบบทดสอบการประเมินฯ ด้านสายงานแม่พิมพ์ยางครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมการประชุมการปรับแก้เครื่องมือประเมินสมรรถนะการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพ ระยะที่ 2 สายงานแม่พิมพ์ยาง ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึก MIDI)

       เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 2 สายงานแม่พิมพ์ยาง ซึ่งจัดขึ้นที่บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด

 

<< ย้อนกลับ