Research

หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมเพื่อออกแบบ จัดทำ และนำส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพ รวมถึงอบรมเป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ


       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการออกแบบ จัดทำ และนำส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพ จำนวน 3 สายงาน 10 อาชีพ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึก BSID) ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวง คลองเตย

   

       หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ (Examiner) จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ หองประชุม 303 ชั้น 3 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึก MIDI) ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

   

   

<< ย้อนกลับ