Research

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์


       วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  อ.ชิตพงษ์ นภาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกการบินนำเยี่ยมชมและทดลองใช้เครื่อง Simulator จำลองการบิน รวมทั้งได้นำเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการบิน 

<< ย้อนกลับ