Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อร่วมการประชุม


       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 – 17:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อร่วมการประชุมฟังคำชี้แจงรายละเอียด กำหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือ สำหรับใช้ในการประเมินตามแนวทางการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ โดยการจัดทำเครื่องมือประเมินนั้น แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ตามหน่วยสมรรถนะที่ได้มีการประชุมจัดทำไว้แล้วก่อนหน้านี้

       กลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) และคณะทำงานสายแม่พิมพ์ยาง ได้รับผิดชอบดังนี้
       •    อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
       •    อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง
       •    อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
       •    อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ยาง

   

<< ย้อนกลับ