Research

ดร.สมมาตร แสงเงินได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Technology and Testing"


       วันที่ 9 มี.ค. 2559 ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Technology and Testing" ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับ ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้จัดการส่วน และผู้จัดการศูนย์ จาก 8 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง จำนวน 130 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายโครงข่าย FTTx เพื่อให้บริการลูกค้าของบริษัท ทีโอที

   

   

   

<< ย้อนกลับ