Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อเข้าร่วมประชุม และ เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์และการนำเสนอผลการดำเนินงาน


       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00-12:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมกิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ห้องเมเปิล 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล บางนา

     

   

       วัตถุประสงค์
       1. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ที่พร้อมให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม
       2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวสู่การให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม
       3. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเสนอแนวทางที่จะพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้สามารถให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

   

       นอกจากนี้ เมื่อเวลา 13:00-17:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์และการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ โดยการประชุมสัมมนาประชาพิเคราะห์ครั้งนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว่า 80 บริษัท

     

     

   

     

<< ย้อนกลับ