Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำร่างมาตรฐานฯ


       เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00-12:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ A (MIDI) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

     

       นอกจากนั้น เวลา 13:00-15:30 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ยาง ระยะที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดทำมาตรฐานฯ ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ A (MIDI) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีการแบ่งเกณฑ์มาตรฐานการประเมินออกเป็น 5 ด้านดังนี้
       1.    การควบคุมการผลิตแม่พิมพ์
       2.    การบริหารจัดการการผลิต 
       3.    เทคโนโลยีและวิศวกรรม
       4.    การบริหารงานบุคคล 
       5.    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

  

     

<< ย้อนกลับ