Research

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการสัมมนา


       ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การวิจัยและประยุกต์ใช้งานเส้นใยนำแสงในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหัวหน้าโครงการและดำเนินการสัมมนา

   

       ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย

       1.รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมการสภาวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย และกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

   

       2.รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประธาน IEEE Photonics Society Thailand Chapter และนายกสมาคม EEAAT

   

       3.คุณสุริยะ เจือจันทร์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

   

       4.คุณสมหมาย จตุทอง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

   

       โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 70 ท่าน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

   

   

   

   

<< ย้อนกลับ