Research

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง A New Generation of Elastomeric Polymer Optical Fibres and Its Potential for Sensor Applications


       เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “A New Generation  of Elastomeric Polymer Optical Fibres and Its Potential for Sensor Applications” โดยมีวิทยากร คือ Dr. Daniel Siebler นักวิจัยจากสถาบัน Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม P201 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ของภาควิชาฯ ร่วมกับนักวิจัยอาชีพจากต่างประเทศ เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีคิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์แบบนักวิจัยอาชีพ รวมทั้งได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นภายในภาควิชาฯ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองด้วย

<< ย้อนกลับ