Research

หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอส. เค. โพลิเมอร์


       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยคณะนิสิตจำนวนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอส. เค. โพลิเมอร์ เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภัณฑ์ยาง เตรียมใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทำวิจัยโครงงานร่วมกัน

       

     

       

     

     

 

<< ย้อนกลับ