Research

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหานคร เข้าร่วมงาน "โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗"


       นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมงาน "โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗" ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ โดยมี ดร. นริศรา อินทรจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินทางดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันวิชาการ ที่ใช้ความรู้ทักษะทางวิศวกรรม

<< ย้อนกลับ