Research

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดสัมมนา “วิศวสัญจร”


       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดสัมมนา “วิศวสัญจร” โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้กับทั้งอาจารย์และนักศึกษา ที่ห้อง D802 เวลา 13.00-15.00น โดยมีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจได้แก่ 

       1. เรื่อง "เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม" บรรยายโดย อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

    

    

       2. เรื่อง "การประยุกต์ใช้งานเหล็กรีดเย็นกับระบบการก่อสร้างอาคารยุคใหม่" บรรยายโดย คุณอนุศักดิ์ หวังดำรงเวศ Business Manager Residential Building Solutions, จากบริษัท NS BlueScope Lysaght (Thailand) Limited

    

    

       ทั้งสองเรื่องได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังเกือบ 50 คน ได้ประโยชน์จากการได้ทราบถึงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม ระบบ UAV โดยคร่าว ทั้งส่วน hardware & software, ประโยชน์ จุดเด่น ข้อด้อย (โอกาสในการพัฒนาและวิจัยเพื่อต่อยอด), การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงระดับความถูกต้อง, การประยุกต์ใช้สำหรับงานด้านวิศวกรรมสำรวจ และอาจเพิ่ม โอกาสสำหรับการประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ด้าน UAV

       นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ของการทำวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลา รวมทั้งค่าแรงงาน ต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็กรีดเย็น จากวิศวกรที่มาจากบริษัทผู้ผลิตและใช้งานจริง ในงานก่อสร้างต่าง ๆ มาแล้วมากมาย 

<< ย้อนกลับ