Research

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานกระบวนการผลิตผงชูรส บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง


       เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ และ อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษากระบวนการผลิตผงชูรส ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้ามาภายในโรงงานจนกระทั่งกลายมาเป็นผงชูรส ตราอายิโนะโมะโต๊ะที่จำหน่ายตามท้องตลาด กระบวนการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน อีกทั้งระบบ Co-Generation ที่มีการนำเข้ามาติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของบริษัท สินค้าในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ กระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดและปลอดภัย และกระบวนการขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

<< ย้อนกลับ