Research

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัทการบินไทย สุวรรณภูมิ


      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ และอาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยมีคณะผู้ทำงานของบริษัทได้ ให้เกียรติบรรยายความรู้ และพาเยี่ยมชมระบบการทำงานของฝ่ายช่าง ส่วนงานระบบการซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องบิน และระบบ การจัดการอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องบิน โดยทั้งหมดนี้เป็นการพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง รวมไปถึงการที่นักศึกษาได้สัมผัสกับเครื่องบิน A380 ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดและเครื่องบิน Boeing 747 ที่มีความเร็วในการบินสูงที่สุดอีกด้วย นับเป็นความประทับใจอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมแนวทางในการสร้างอาชีพวิศวกรในสายงานด้านการบิน แก่นักศึกษาที่ได้เยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้ไม่น้อย

       

 

<< ย้อนกลับ