Research

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp”


       ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp” ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ตค. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จากหลายโรงเรียนเขาร่วมโครงการเป็นจำนวน 29 คน มีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมากมาย ทั้งด้านวิชาการและ สันทนาการ อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า การสร้างแผ่นปริ้น การบัดกรีวงจรไฟฟ้า เอ็มเบดเด็ดอิแล็กทรอนิกส์ การเล่นเกมส์ลูกโป่ง

       

     

    

     

     

<< ย้อนกลับ