Research

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นคณะทํางาน


     

       เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเชิญจาก สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นคณะทํางาน “ร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก” ของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีท่านอาจารย์สมหวัง บุญรักษ์เจริญ รองผู้อํานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุม และมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหลายท่านได้ให้เกียรติมาแสดงทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย

    

    

    

       และในวันที่ 9 กันยายน 2558 อาจารย์ คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นคณะทํางานจัดทํา “ร่างคู่มือการตรวจสอบมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก” สําหรับการทดสอบใช้งานจริงในโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “ร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก” และเตรียมเข้าสู่การทําประชาพิจารณ์ในปลายปี 2558 นี้

     

   

   

   

<< ย้อนกลับ