Research

คณบดีเป็นวิทยากรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


       รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามบริบทการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสิรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้สอนสร้างสรรค์เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่ Generation Y และ Z ซึ่งมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยแตกต่างจากผู้สอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในยุค Baby Boom และ Generation X โดยการนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” ของในหลวงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยดิจิทัลในปัจจุบัน

<< ย้อนกลับ