Research

รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"


รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลด์เมาเท่น วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อนึ่ง ปัจจุบันเทคนิคการเรียนการสอนที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องคอยพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ทันกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 นี้

 

 

<< ย้อนกลับ