Research

คณบดีนำทีมอาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย “วิศวศึกษา” ครั้งที่ 13


       รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะเข้าร่วมประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 37 และ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 13 หรือ The 13th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-13) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยคณบดีและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัยด้านการเรียนการสอนในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
       • บทความเรื่อง “การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาด้วยการผสมผสานกิจกรรมลงในรายวิชา” โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร 

       • บทความเรื่อง “การแข่งขันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษา : กรณีศึกษา” โดย ผศ.ดร. ธีรยศ เวียงทอง 

       • บทความเรื่อง “การใช้กิจกรรมการเกษตรเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบสำหรับกลุ่มทำงานในวิชาวิศวกรรมศาสตร์กับสังคม” โดย ดร. จักกฤช ตรรกพานิชย์ 

       ทั้งนี้ รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอบทความอีกด้วย อนึ่ง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยไม่เฉพาะในศาสตร์ทางวิศวกรรมที่ใช้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังในการนำผลที่ได้มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ได้จะตกไปยังนักศึกษาของคณะฯโดยตรง

<< ย้อนกลับ