Research

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1


       เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “ฝีมือแรงงานไทยก้าวไกลไปกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ขึ้น เพื่อแถลงผลงานในการจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 11 กลุ่มอุตสาหกรรมๆ ละ 4 สาขาอาชีพ

       และในการนี้ อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศ จากกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 จากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

<< ย้อนกลับ