Research

ผศ.ดร. มานพ อ้อพิมาย ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยประจำองค์การ APSCO


       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยประจำองค์การ Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) โดย ผศ.ดร. มานพ อ้อพิมาย จะเข้าดำรงตำแหน่ง Deputy Director General ที่สำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO ณ. กรุงปักปิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในช่วงวาระปี ค.ศ. 2015-2018

<< ย้อนกลับ