Research

วิชา LGTE0303 ภาควิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ ดูงานโค้กเวิลด์


       การศึกษาดูงานภายนอกโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา LGTE0303 Global Supply Chain Management ภาควิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานโค้กของบริษัทไทยน้ำทิพย์ ที่ตั้งอยู่ ณ รังสิตคลอง 13
       นักศึกษาได้รับโอกาสในการชมการผลิตที่ทันสมัยสำหรับน้ำดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก การเยี่ยมชมครั้งนี้ทำให้ทราบถึงประวัติของโค้กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยตลอดการเยี่ยมชมได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ซึ่งทางภาควิชาฯ ต้องขอขอบคุณ คุณ ราเชนทร์ อินทรเจริญ ผู้จัดการสนับสนุนกิจกรรมของทางบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

<< ย้อนกลับ