Research

วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเยี่ยมชมดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา


       เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2557 อาจารย์ อรณิชา อนุชิตชาญชัย ได้พานักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยได้เข้าดูงานในส่วนงานต่าง ๆ อาทิเช่น โรงนมยูเอชทีสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงบดแกลบ โรงหล่อเทียนหลวง โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา โรงเพาะเห็ด โรงกระดาษสา ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา รวมถึงสร้างจิตสำนักให้นักศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

<< ย้อนกลับ