Research

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร


       เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้จัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง ลุยคอนเฟอเรนซ์ยุโรป โดยวิทยากรภายในจากภาควิชาโทรคมนาคม รศ.ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู และการแนะนำโปรแกรม ANSYS นวัตกรรม เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม โดยวิทยากรจาก บริษัท CAD-IT คุณกมร บัณฑุเดช ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้อง D803 เวลา 13.30-15.00น. มีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ 

<< ย้อนกลับ