Research

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เยี่ยมชมดูงาน ที่บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน


       เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ไปเยี่ยมชมดูงาน ที่ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีคณะผู้บริหารของฝ่ายช่างให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมงานในส่วนของคลังวัสดุซ่อมบำรุง และโรงซ่อมบำรุง

<< ย้อนกลับ