Research

รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ


            รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "ข้อเท็จจริงและทิศทางการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงาน National Seminar on Space Laws and Satellite Communication Regulation เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2577 งานนี้จัดโดย ITU (International Telecommunication Union) ร่วมกับ NBTC (กสทช) ณ โรงแรมพูลแมน ถนนรางน้ำ กทม. มีคนในวงการสื่อสารดาวเทียมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณกว่า 100 คน ในจำนวนนี้มีศิษย์เก่า ม.มหานคร ที่อยู่ในวงการธุรกิจสื่อสารดาวเทียมเข้าร่วมงานด้วยหลายคน

<< ย้อนกลับ