Research

คณะนักเรียนและอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิค ดอนบอสโก เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


       คณะนักเรียนและอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิค ดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี จำนวน 41 คนมาเยี่ยมชม ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 กย. 57 ซึ่งอาจารย์ที่นำคณะนักศึกษามาเยี่ยมชมเป็นศิษย์เก่าของ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

<< ย้อนกลับ