Research

คณบดีเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ


     รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีแบะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สุวรรณภูมิ ในวันที่ 11 กันยายน 2557

<< ย้อนกลับ