Research

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง D803 เวลา 15:00-16:00 น.โดยมีวิทยากรจากภายนอกได้แก่ ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มานำเสนอหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัว เลขกับงานวิศวกรรม" นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.ประสาน สถิตเรืองศักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มานำเสนอหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “งาน วิจัยและพัฒนาของกลุ่มวิจัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลและ วิศวกรรมทางความร้อน” ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง และซักถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยจากท่านวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างดี
     สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รายละเอียดคงจะแจ้งให้ทราบได้เร็ว ๆ นี้ครับ

 

<< ย้อนกลับ